Vroege functieverbetering van de kleine luchtwegen na één dosis SAR443765 bij astma

september 2023 ERS 2023 Peter van Rijn
coronavirus, COVID-19, Virus, Backgrounds, Biological Cell,lung
Dr. Annemie Deiteren,
Ablynx/Sanofi, Gent, België

Ondanks de beschikbaarheid van een reeks van biologische monotherapieën gericht tegen IgE, IL-5, de IL-5-receptor, de IL-4-receptor of thymisch stromaal lymfopoëtine (TSLP), blijft bij sommige patiënten met astma de ziekte onvoldoende onder controle. Tijdens het internationale congres van de European Respiratory Society werden onlangs de resultaten gepresenteerd van een fase I-studie naar een nieuw anti-TSLP/anti-IL-13-antilichaam (SAR445765) bij patiënten met lichte tot matige astma.

SAR443765 is een nieuw samengesteld anti-TSLP/anti-IL-13-antilichaam (een NANOBODY-molecuul) dat in ontwikkeling is voor de behandeling van patiënten met astma. Aangetoond is dat SAR443765 de fractioneel uitgeademde stikstofmonoxide (FeNO) al na één dosis aanzienlijk en snel vermindert bij patiënten met lichte tot matige astma. De hypothese is dat een gecombineerde TSLP/IL-13-blokkade de longfunctie, in het bijzonder de disfunctie van de kleine luchtwegen, verbetert. Daarvan is aangetoond dat het correleert met een slechte astmacontrole en type 2-inflammatie. Bij patiënten die SAR443765 kregen, was eerder een significante vermindering van FeNO op dag 8 aanhoudend tot dag 57 en een significante verandering in FeNO op dag 29 ten opzichte van de baseline aangetoond.

STUDIEOPZET

Dit betreft een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde, ‘proof of mechanism’-fase I-studie, waarin patiënten met lichte tot matige astma 2:1 werden gerandomiseerd tussen één subcutane injectie met SAR443765 400 mg of placebo. Patiënten werden behandeld volgens de GINA-richtlijnen (stappen 1-4) met naar behoefte een ‘rescue’-behandeling met een kortwerkende bèta-agonist, waren naïef voor het gebruik van inhalatiecorticosteroïden (ICS) of ontvingen een stabiele behandeling (gedurende ≥3 maanden) met ICS in een lage tot middelhoge dosering. Het gebruik van aanvullende controlemiddelen was toegestaan, waaronder langwerkende bèta-agonisten en/of langwerkende muscarine-agonisten als tweede controlemiddel, en/of stabiel dagelijks gebruik van leukotrieenreceptorantagonisten, leukotrieensyntheseremmers en/of chromonen. Astmacontrole werd gedefinieerd als het gebruik van maximaal 1 houder met een ‘rescue’-inhalator per maand gedurende minimaal 3 maanden. Patiënten hadden bij aanvang van de studie een geforceerd expiratoir volume na 1 seconde (FEV1) van ≥60% van de voorspelde normaalwaarde, een verhoogde FeNO (≥25 ppb) en een positieve respons op bronchusverwijding of bronchoconstrictie in de afgelopen 5 jaar. De primaire uitkomstmaat was de veiligheid van SAR443765. De secundaire uitkomstmaat was de verandering in FeNO op dag 29 na behandeling ten opzichte van de baseline. Beoordelingen van de longfunctie met spirometrie en oscillometrie vormden verkennende uitkomstmaten.

RESULTATEN

In totaal werden 36 patiënten gerandomiseerd. Na één dosis SAR443765 werd op alle meetpunten tot dag 29 een snelle en significante afname van FeNO met ongeveer 41 ppb waargenomen ten opzichte van de baseline. Oscillometrische beoordelingen van de longfunctie vertoonden een significante functieverbetering van de kleine luchtwegen met SAR443765 ten opzichte van placebo op dag 8 en dag 15. Bij deelnemers met een verminderde longfunctie (ppFEV1 <80% bij baseline) verbeterde SAR443765 de functie van de kleine luchtwegen tot en met dag 57, met klinisch betekenisvolle veranderingen in R5-20 en AX ten opzichte van de baseline.

CONCLUSIE

Dit is de eerste studie waarin een nieuwe biologische behandeling bij astma gericht tegen zowel TSLP als IL-13 in de kleine luchtwegen is beoordeeld. Patiënten die één dosis van het NANOBODY-molecuul SAR443765 kregen, vertoonden klinisch betekenisvolle verbeteringen in de longfunctie, met name bij patiënten met reeds bestaande beperkingen (ppFEV1<80% bij aanvang van de studie). Deze bevindingen wijzen erop dat SAR443765 kan helpen bij het onderdrukken van luchtwegontsteking en het behoud van de luchtwegfunctie, met name van de kleine luchtwegen, bij patiënten met lichte tot matige astma.

Referentie

Deiteren A, Krupka E, Imberdis K, et al. Early improvement in asthma small airway dysfunction after one dose of SAR443765, a novel bispecific anti-thymic stromal lymphopoietin/anti-IL-13 nanobody molecule. Gepresenteerd tijdens ERS 2023; abstract ID 4296.