Articles

Koorts na het werk door blootstelling aan stoffen

NTvAAKI - jaargang 13, nummer 3, september 2013

dr. T.M. Pal

Samenvatting

Toxische inhalatiekoorts is een griepachtig ziektebeeld, dat zich 4–8 uur na beroepsmatige blootstelling in verschillende werksituaties en beroepen kan voordoen. Bekende oorzaken zijn: inhalatoire blootstelling aan verschillende metaaloxiden in lasrook (metaaldampkoorts), endotoxine in organisch stof (toxisch organischstofsyndroom) en thermodegradatieproducten van polytetrafluorethyleen (polymeerdampkoorts). De klachten zijn doorgaans mild en binnen 24–48 uur weer verdwenen. Bij metaaldampkoorts en het toxisch organischstofsyndroom treedt in tegenstelling tot de polymeerdampkoorts bij voortzetting van de blootstelling tolerantie op. Bij toxische inhalatiekoorts duiden zowel lokale als systemische veranderingen in het niveau van diverse interleukines en andere biomarkers op een inflammatoire respons die in gang wordt gezet door geactiveerde alveolaire macrofagen. Toxische inhalatiekoorts komt vrijwel zeker veel vaker voor dan blijkt uit officiële beroepsziektemeldingen. Door het milde beloop en snelle spontane herstel wordt meestal geen arts geraadpleegd. Het aspecifieke karakter van de klachten maakt verder dat de relatie met de blootstelling niet zo snel wordt gelegd. In werksituaties waar zich toxische inhalatiekoorts kan voordoen, moet rekening worden gehouden met gelijktijdige blootstelling aan agentia die kunnen leiden tot een chemische pneumonie, extrinsieke allergische alveolitis (EAA) of een ‘reactive airways function syndrome’ (RADS), aandoeningen die een duidelijk ernstiger beloop kennen. Dit onderstreept het belang om een zorgvuldige beroepsanamnese bij dit type plotselinge en/of recidiverende klachten af te nemen en een zorgvuldig beleid te hanteren met betrekking tot de differentiaaldiagnostiek en observatie van de patiënt. Het optreden van toxische inhalatiekoorts duidt op een tekortschietend arbeidsomstandighedenbeleid en vormt dan ook aanleiding voor nader werkplekonderzoek en het treffen van preventieve maatregelen.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2013;13:101-107)

Lees verder

Beroepsastma door metalen

NTvAAKI - jaargang 12, nummer 1, februari 2012

dr. T.M. Pal , dr. G.J. de Groene

Samenvatting

De contactallergene eigenschappen van nikkel- en chroom(verbindingen) zijn genoegzaam bekend, maar beide metalen blijken ook – zij het zeldzame – oorzaken te zijn van beroepsastma door respiratoire blootstelling. Er zijn aanwijzingen dat dit berust op een type-I-IgE-gemedieerde reactie. Voor het stellen van de diagnose is het van belang huidpriktesten met nikkel- en/of chroomzouten te verrichten, maar het ultieme bewijs wordt geleverd door een inhalatieprovocatietest. Ook kobalt kan zowel allergisch contacteczeem als astma veroorzaken, maar het is nog niet duidelijk welk mechanisme verantwoordelijk is voor het optreden van kobaltastma. Respiratoire blootstelling aan kobaltstof kan verder leiden tot interstitiële longafwijkingen (‘hard metal disease’) met nog onbekende pathogenese. Gechloreerde platinazouten zijn potente luchtwegallergenen, terwijl er geen aanwijzingen zijn voor contactallergene eigenschappen. Allergie voor platinazouten stelt men vast via een huidpriktest met hexachloorplatinaat. De bevindingen uit de literatuur onderstrepen het belang van een gerichte beroepsanamnese naar blootstelling aan metaalstof bij patiënten met ‘adult onset astma’ of interstitiële longafwijkingen.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2012;12:3-9)

Lees verder
X