Nieuw RIVM-onderzoek naar schadelijke effecten houtrook brengt geen eenduidige conclusies

oktober 2023 Beter Leven Willem van Altena
Granddad & granddaughter playing cards

Het najaar is aangebroken, de klok gaat een uur terug, de temperaturen dalen… echt tijd om de open haard weer eens aan te steken. Maar veel mensen beseffen niet wat de gezondheidsrisico’s van zo’n gezellig knappend haardvuur kunnen zijn. Houtrook, een alledaagse maar vaak over het hoofd geziene bron van luchtvervuiling, wordt steeds meer onder de loep genomen vanwege de mogelijke gezondheidsrisico’s die het met zich meebrengt. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opdracht gegeven om te onderzoeken wat de gevolgen kunnen zijn van blootstelling aan houtrook binnen en buiten woningen. Het onlangs verschenen onderzoek spitst zich toe op stokers, niet-stokers en kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen, kinderen en personen met chronische ziekten.

Uit een onderzoek in Nederland uit 2021 blijkt dat meer mensen last hebben van kortademigheid op dagen dat er meer houtrook in de buitenlucht zit. Ook gebruiken zij vaker medicijnen voor luchtwegklachten. Ook in enkele internationale onderzoeken zijn gezondheidseffecten gevonden bij volwassenen en kinderen. Voorbeelden zijn COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease), slechtere longfunctie, longontsteking, longkanker, oorontsteking bij kinderen en een lager geboortegewicht. Maar in andere studies zijn deze effecten niet gevonden.

Literatuuronderzoek

Door het RIVM is onlangs een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd, waarbij gegevens uit wetenschappelijke literatuurdatabases Embase en Scopus tot juli 2023 werden geanalyseerd. Dit onderzoek concentreerde zich op de situatie in Nederland en andere westerse landen. Studies werden beoordeeld op hun relevantie en nauwkeurigheid, met specifieke aandacht voor gezondheidsrisico’s die verband houden met blootstelling aan houtrook.

Luchtwegen

Het merendeel van het onderzoek naar de effecten van houtrook heeft betrekking op de longen en luchtwegen. Verschillende internationale studies hebben een verband aangetoond tussen blootstelling aan houtrook en ernstige aandoeningen zoals chronisch obstructieve longziekte (COPD), verslechterde longfunctie en longontsteking. In Nederland is in 2022 specifiek onderzoek gedaan naar de relatie tussen houtrook en geurhinder, slaapverstoring, kortademigheid in rust en een toename in het gebruik van medicijnen voor luchtwegklachten.

Hoewel deze bevindingen op zich alarmerend zijn, is het belangrijk op te merken dat sommige onderzoeken geen eenduidig verband hebben aangetoond tussen houtrookblootstelling en gezondheidsproblemen. Deze variabiliteit in resultaten benadrukt de complexiteit van dit onderzoeksterrein, stelt het RIVM.

Stokers en niet-stokers

Bij het bestuderen van de gezondheidseffecten van houtrook is het cruciaal om onderscheid te maken tussen stokers (degenen die de houtkachels en open haarden gebruiken) en niet-stokers (omwonenden die ook worden blootgesteld aan de rook). Onderzoek naar stokers heeft aangetoond dat zelfrapportage vaak de basis vormt voor blootstellingsgegevens, wat een zekere mate van onnauwkeurigheid met zich meebrengt.

Bij niet-stokers zijn de bevindingen evenmin eenduidig. Sommige studies hebben een verband aangetoond tussen blootstelling aan houtrook in de buitenlucht en gezondheidsklachten zoals kortademigheid. Toch blijft het een uitdaging om exact vast te stellen welke gezondheidsproblemen toe te schrijven zijn aan de houtrook, gezien de vele variabelen die van invloed kunnen zijn.

Kwetsbare groepen

Kinderen, als een specifieke kwetsbare groep, zijn uitvoerig onderzocht in relatie tot blootstelling aan houtrook. Sommige studies tonen verontrustende verbanden aan tussen blootstelling aan houtrook en gezondheidsproblemen bij kinderen, variërend van luchtwegaandoeningen tot slaapstoornissen. Toch blijven er veel vragen onbeantwoord, en de beperkte beschikbare gegevens benadrukken de noodzaak van verder onderzoek.

De samengevatte onderzoeken bieden belangrijke aanwijzingen voor de schadelijke effecten van blootstelling aan houtrook zoals die in de Nederlandse situatie voorkomt. Desalniettemin blijft er behoefte aan meer diepgaand en gedetailleerd onderzoek. Hoewel het duidelijk is dat houtrook schadelijke stoffen bevat die de gezondheid kunnen schaden, is het verband met specifieke gezondheidsproblemen nog niet volledig in kaart te brengen.

Andere gezondheidsproblemen

Om deze lacunes in kennis aan te pakken, zijn hoogwaardige epidemiologische studies nodig, met nadruk op nauwkeurige metingen van blootstelling. Bovendien moeten onderzoeken zich richten op een breder scala van gezondheidsproblemen dan alleen die van de longen en luchtwegen. Dit omvat onderzoek naar de invloed van houtrook op geboortegewicht, neurologische aandoeningen zoals dementie, en andere chronische gezondheidsproblemen. Zo is er steeds meer bekend over transcutane effecten van houtrook, waarbij schadelijke stoffen door de huid heen dringen en daar mogelijk zelfs kanker kunnen veroorzaken.

Referentie

Download het volledige RIVM-rapport hier