Gunstige behandeleffecten van dupilumab bij jonge kinderen met ernstig atopisch eczeem

juni 2023 EAACI 2023 Niels Elbert
medical examination of redness on the arm. increased scheme eczema on human hand. lab diagnostic patient with an allergic reaction like an dermatitis. flat image of skin disease and red rash symptoms
Andreas Pinter, MD

Vanwege bijwerkingen is langdurig gebruik van glucocorticoïden en immunosuppressiva beperkt bij jonge kinderen met matig tot ernstig atopisch eczeem. Eerder toonde de LIBERTY AD PRESCHOOL-studie dat behandeling met dupilumab werkzaam en veilig is bij deze patiënten.1 Tijdens EAACI 2023 werden de resultaten van deze internationale, gerandomiseerde, placebogecontroleerde fase III-studie gepresenteerd voor de subgroep van patiënten met ernstig eczeem.2

Dupilumab is een recombinant humaan monoklonaal IgG4-antilichaam dat de signaaltransductie blokkeert via de type I-receptor voor IL-4 en via de type II-receptor voor IL-4 en IL-13. IL-4 en IL-13 zijn type 2-cytokinen die een belangrijke rol spelen bij atopisch eczeem. Dupilumab is goedgekeurd voor de behandeling van volwassenen met ernstig atopisch eczeem bij wie intensieve lokale therapie onvoldoende effect heeft en behandeling met ten minste één systemisch immunosuppressivum niet heeft geleid tot het gewenste resultaat. Ook kinderen ≥6 jaar met ernstig eczeem bij wie intensieve lokale therapie onvoldoende effect heeft en het afbouwen van de behandeling met lokale glucocorticoïden naar een veilig onderhoudsschema niet lukt, komen in aanmerking voor behandeling met dupilumab. Het is echter onduidelijk of behandeling met dupilumab ook werkzaam en veilig is bij jongere kinderen met ernstig eczeem.

Studieopzet

De onderzoekers verrichtten een subgroepanalyse van gegevens uit deel B van de LIBERTY AD PRESCHOOL-studie. In deze internationale, multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase III-studie werden kinderen van 6 maanden tot 6 jaar met onvoldoende gecontroleerd, matig tot ernstig atopisch eczeem gerandomiseerd tussen elke 4 weken een subcutane injectie met dupilumab (5 tot <15 kg: 200 mg; 15 tot <30 kg: 300 mg) of placebo gedurende 16 weken. Alleen patiënten die op ten minste 11 van de 14 dagen voorafgaand aan het onderzoek lokaal waren behandeld met een emolliens en een glucocorticoïd uit een lage klasse kwamen in aanmerking voor deelname. Onder andere patiënten met een lichaamsgewicht <5 kg of ≥30 kg werden uitgesloten van deelname. De primaire uitkomstmaten waren het percentage patiënten met een ‘Investigator’s global assessment’(IGA)-score ≤2  na 16 weken en het percentage patiënten bij wie de ‘Eczema area and severity index’ (EASI) met minimaal 75% was afgenomen na 16 weken. Secundaire uitkomstmaten waren onder meer de procentuele verandering van de score op de ‘Worst scratch/itch-numeric rating scale’ (WSI-NRS) en kwaliteit van leven (<4 jaar: IDQOL; 4-5 jaar: CDLQI) na 16 weken. Ook werd de veiligheid van beide behandelingen onderzocht. In deze subgroepanalyse werd alleen gekeken naar patiënten met ernstige eczeem, gedefinieerd als een IGA-score van 4.

Resultaten

In totaal werden 125 patiënten met ernstig eczeem gerandomiseerd, van wie 63 patiënten werden behandeld met dupilumab (gemiddelde leeftijd: 3,9 jaar; 41% vrouw; gemiddelde EASI-score: 38,8) en 62 patiënten placebo kregen (gemiddelde leeftijd: 3,9 jaar; 32% vrouw; gemiddelde EASI-score: 35,4). Na 16 weken resulteerde behandeling met dupilumab in vergelijking met placebo in hogere percentages patiënten met een IGA-score ≤2 (43 vs. 8%; p<0,0001) en EASI-75 (46 vs. 6%; p<0,0001). Patiënten die waren behandeld met dupilumab hadden een grotere procentuele afname in WSI-NRS-score (LS mean: -49 vs. 15; p<0,0001) en grotere procentuele verbetering van de kwaliteit van leven (CDLQI: LS mean:-9,1 vs. -2,6; p<0,0001; IDQOL: LS mean: -9,1 vs. 0,6; p<0,0001) na 16 maanden. Bijwerkingen traden op bij 67% van de patiënten in de dupilumabgroep en bij 74% van de patiënten in de controlegroep. Geen van de aan dupilumab gerelateerde bijwerkingen was ernstig of gaf aanleiding tot het stoppen van de behandeling.

Conclusie

Uit deze subgroepanalyse van gegevens uit een internationale, gerandomiseerde, placebogecontroleerde fase III-studie (deel B van LIBERTY AD PRESCHOOL) blijkt dat behandeling met dupilumab leidt tot een klinisch relevante verbetering van de ernst, symptomen en kwaliteit van leven bij kinderen van 6 maanden tot 6 jaar met ernstig atopisch eczeem. Het veiligheidsprofiel van dupilumab komt overeen met wat eerder gezien werd bij volwassenen, adolescenten en de gehele studiepopulatie.

Referenties

1. Paller AS, Simpson EL, Siegfried EC, et al; participating investigators. Dupilumab in children aged 6 months to younger than 6 years with uncontrolled atopic dermatitis: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2022;400:908-19.

2. Paller AS, et al. Efficacy and safety of dupilumab treatment with concomitant topical corticosteroids in children aged 6 months to 5 years with severe atopic dermatitis. Gepresenteerd tijdens EAACI 2023; abstract 000875.