‘Point of care’-ademtest om astma te diagnosticeren bij volwassenen

juni 2024 EAACI 2024 Vashendriya Hira

Wereldwijd lijden 340 miljoen mensen aan astma.1 Bij 30% van de mensen wordt echter een onjuiste diagnose gesteld.2 Ook is er momenteel geen gouden standaard om astma vast te stellen. Van oudsher berust de diagnostiek van astma op de klinische anamnese. Er is dus behoefte aan een niet-invasieve, gebruiksvriendelijke test waarmee astma in een vroeg stadium kan worden gedetecteerd. Tijdens EAACI 2024 presenteerde Victor Higgs, MD, PhD (Applied Nanodetectors Ltd, Londen, Verenigd Koninkrijk) de ‘point of care’-ademtest Exhale-Dxtm.3

De ‘point of care’-ademtest maakt gebruik van een diep neuraal netwerk (DNN) en nanosensoren, waarmee astma in een vroeg stadium kan worden vastgesteld bij volwassenen.1 De ademtest kan ook worden toegepast bij andere respiratoire ziekten, zoals COPD. De uitslag van de test is binnen minder dan 1 minuut bekend.

Studieopzet

In deze studie is gebruikgemaakt van een gevarieerde dataset, bestaande uit biomarkers voor vluchtige organische stoffen (VOC), testscores voor de mate van astmacontrole en verschillende klinische longfunctieparameters. In totaal namen 25 volwassenen van 21-68 jaar deel aan de studie: 15 personen die in de eerste lijn waren gediagnosticeerd met astma en 10 personen zonder astma of andere luchtwegaandoening. De ademtest werd een week lang 3 keer per dag uitgevoerd. De monsters van uitgeademde lucht werden verzameld en geanalyseerd met behulp van nanosensoren om 13 verschillende parameters te kunnen meten. ‘Principal component analysis’ werd gebruikt om de belangrijkste parameters te identificeren die het leerproces van het algoritme vormgeven. Het DNN-model werd getraind om onderscheid te maken tussen personen met en zonder astma aan de hand van 1.840 datapunten, afgeleid van patiëntgegevens, biomarkers en longfunctieparameters.

Resultaten

Het DNN-model had een nauwkeurigheid van 91% en een oppervlakte onder de ROC-curve(‘area under the curve’, AUC) van 0,93. De test had een sensitiviteit van 93% en een specificiteit van 94%.

Conclusies

Uit deze studie is gebleken dat met behulp van de nieuwe ‘point of care’-ademtest nauwkeurig onderscheid gemaakt kan worden tussen volwassenen met en zonder astma. De ademtest is niet alleen een veelbelovend diagnosticum, maar kan ook worden ingezet om astma te fenotyperen en onderliggende oorzaken van ontsteking bij astma te identificeren. Bovendien kan de methodologie die ten grondslag ligt aan de ademtest ook gebruikt worden om astma bij kinderen vast te stellen.

Referenties

  1. Xiong DJP, et al. Airway smooth muscle function in asthma. Front Physiol 2022,5;13:993406. 
  2. Lommatzsch M, et al. Severe asthma: definition, diagnosis and treatment. Dtsch Arztebl Int 2014;50:847-55.
  3. Higgs V, et al. Diagnosing asthma with an exhaled breath test at the point of care (POC). Gepresenteerd tijdens EEACI 2024; abstract 001728.